KPZD

KARTA POBYTU ZA DARMO - CO TO JEST I DLA KOGO 

Kartami pobytu zajmuję się od 15 lat. Dawno jednak nie było takiego bałaganu. Zgłaszają się do mnie osoby, które czekają na kartę pobytu od roku 2015 i nic nie dzieje się w ich sprawie, z drugiej strony 50% nowych spraw kończy się do 3 miesięcy. Niesprawiedliwość tej sytuacji doprowadziła do powstania pomysłu KPZD (karta pobytu za darmo), skierowanego do osób czekających na swoją decyzję powyżej 6 miesięcy. 

Idea programu jest taka, że za kartę pobytu wydaną po ustawowym terminie powinien płacić Wojewoda. We wszystkich sprawach walczymy więc o kartę pobytu bezpłatnie dla Cudzoziemca, natomiast nasze honorarium pokrywane jest przez sumę pieniężną wypłacaną na podstawie wyroku WSA.  Na końcu Klient nie płaci więc ani złotówki, a kartę pobytu otrzymuje w pakiecie. 

I have been dealing with residence cards for 15 years. But there hasn't been such a mess for a long time. People who have been waiting for a residence card since 2015 and nothing happens in their case, on the other hand, 50% of new cases end up to 3 months. The unfairness of this situation led to the idea of ​​the KPZD (free residence card), addressed to people waiting for their decision for over 6 months. 

 The idea behind the program is that the Voivode should pay for the residence card issued after the statutory deadline. In all cases, we fight for a residence card free of charge for a foreigner, while our fee is covered by the sum of money paid on the basis of the judgment of the Provincial Administrative Court. At the end, the customer does not pay a single zloty and receives the residence card as a package.

Картами на жительство занимаюсь 15 лет. Но такого бардака не было уже давно. Люди, которые ждали вид на жительство с 2015 года и в их случае ничего не происходит, с другой стороны, 50% новых случаев заканчиваются до 3 месяцев. Несправедливость этой ситуации привела к появлению идеи КПЖД (бесплатный вид на жительство), адресованной людям, ожидающим решения более 6 месяцев.

 Идея программы заключается в том, что воевода должен оплатить карту пребывания, выданную после установленного законом срока. Во всех случаях мы боремся за бесплатный вид на жительство для иностранца, при этом наш гонорар покрывается суммой денег, уплаченной на основании решения Административного суда провинции. В конце концов, клиент не платит ни одного злотого и получает карту резидента в виде пакета.

KONTAKT 

+48 669 032 628 
       881 540 055
        508 082 176
         881 680 055 
          795 889 889 
         

(c)2021, All Rights Reserved
Liczba odwiedzin: 4707